Seuran säännöt

Veiterä ry:n säännöt määräävät toiminnan. Seura on perustettu 4.12.1950. Sääntöjä uudistettiin vuoden 2018 alussa.

Tulostettava versio (pdf, 3 sivua)

 

Veiterä ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Veiterä ry ja kotipaikka Lappeenranta.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta, erityisesti kuntoilu- ja kilpailutoimintaa.

Yhdistys voi omistaa rahaa, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä irtaimistoa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi yhdistyksen säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenistölleen kuntoilu- ja kilpailutoimintaa sekä harjoittaa tiedotus- ja suhdetoimintaa.

Veiterä on jääpallon erikoisseura. Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelmassa ne urheilulajit joita Veiterässä vuosittain harjoitetaan.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä voi olla henkilö- ja kannattajajäseniä.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava toimintakauden syyskuun loppuun mennessä.

Kunniapuheenjohtajaksi vuosikokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä hallituksen puheenjohtajana ansioituneen henkilön. Kunniajäseneksi vuosikokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä henkilön joka on merkittävästä edistänyt seuran toimintaa.

Kannattajajäseneksi vuosikokous voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on seuran kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5–8 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7§ Tili- ja toimintakausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.5.–30.4. välinen aika.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilö- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se jota enemmistö on kannattanut.

Äänioikeutta ei voi siirtää valtakirjalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 (neljätoista) vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse, seuran internetsivuilla tai yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehti-ilmoituksella.

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan seuraavan toiminta- ja tilikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta.

11§ Seurasta erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen jos tämä jättää jäsenmaksunsa maksamatta, ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia, toimii seuran sääntöjen vastaisesti tai käyttäytyy muutoin seuran edun vastaisesti.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat saman periaatteet mukaisesti.

(Vahvistettu PRH:ssa 15.1.2018.)